Menu
Your Cart

Webshop szabályzat

Általános Szerződési Feltételek


A Serlegbolt Webshop adatai:

Név: Serlegbolt

Cím: 1117 Budapest, Bercsényi utca 32/B. fszt 1.

Telefonszám: (+36 1) 3610 007

E-mail: serlegbolt@serlegbolt.hu

A szerződés nyelve: magyar


Az üzletszabályzat szereplői:

Az Értékesítő, mint a www.serlegbolt.hu portál tulajdonosa,

A Felhasználó, mint az oldalon vásárlást bonyolító látogató.

Figyelem! A szabályzat el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése, nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya az Értékesítő weblapján (http://www.serlegbolt.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.serlegbolt.hu/webshop-szabalyzat


1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:


1.1.    Vállalkozás adatai:

Név: BALU 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Cím: 1117 Budapest, Bercsényi utca 32/B. fszt 1.

Adószám: 26260060-2-43

Cégj.: Cg. 01-09-320687


Nyilvántartásba vevő hatóság: 

???

Békéltető testület:

???

1.2.    A házhoz szállító cég adatai: Mixpakk

1.3.    Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.

1.4.    A Felhasználó felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.

1.5.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.6.    A jelen Szabályzat 2014. július 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Értékesítő jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat az Értékesítő azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.7.    Felhasználó, amennyiben belép az Értékesítő által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

1.8.    Az Értékesítő fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Értékesítő írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.) A BEMUTATOTT TERMÉKEK


2.1.    A vásárolt áruk részletes jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős.

2.2.  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.3.  A webshopban az Értékesítő részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.4.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Értékesítő teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

3.) GARANCIA


3.1. Az utánvétes rendelések esetében a garancialevél mellé meg kell őrizni a hozzá tartozó számlát vagy blokkot, mert a garancia csak ebben az esetben érvényesíthető!

 

4.) RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS


4.1. Rendelés menete:

A teljes információt az alábbi oldalon olvashatja: http://serlegbolt.hu/vasarlas-menete

4.2. Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

4.3. Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Értékesítő csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Felhasználó a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Értékesítő felelősséget nem vállal.

4.4. A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Értékesítőnek nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

4.5. A kiszállítást megelőzően az Értékesítő értesítést küld a Felhasználónak a konkrét kézbesítés időpontjáról. A Felhasználó felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Értékesítő nem vállal felelősséget.

4.6. Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Felhasználó hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Felhasználónak nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Felhasználó által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

4.7. A szállítást a Mixpakk végzi és a rendelés leadását követő munkanaptól számított 48-72 órán belül kiszállítja a csomagot a rendelésben megadott címre.

4.8. A szállítási költség miden esetben a Felhasználót terheli (abban az esetben is, amikor a Felhasználó szeretné kicserélni a megrendelt terméket, ez esetben a visszaszállítás költsége is a Felhasználót terheli).

4.9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.
Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Értékesítő nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.11. Adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.12. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Értékesítőhöz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Értékesítő kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

4.13. Szállítási általános feltételek 


- 4.13.1. Az Értékesítő a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján, de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Értékesítő a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Felhasználó ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról.

- 4.13.2. Ha az Értékesítő a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Felhasználó által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a Felhasználó megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura.

Amennyiben a Felhasználó több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.

- 4.13.3. Szállítás egyszerű postai csomagban 

Az árut az Értékesítő a megrendelés beérkezését követően, határidőn belül postázza a postai továbbítás feltételei szerint, a Felhasználó által megadott címre. Amennyiben a kézbesítő a megadott címen a címzettet nem találja, a csomagról értesítést hagy. A küldemény ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt vehető át.

- 4.13.4. Értesítés a szállítás időpontjáról

Az Értékesítő e-mailben vagy telefonon értesíti a Felhasználót a szállítás, postai szállítás esetén a feladás napjáról.


Kiszállítási idő: 1-4 munkanapig

Szállítási díjak:

- Csomagküldés futárszolgálattal: 1. 600 Ft 


BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

5.) A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Az Értékesítő ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha az Értékesítő és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, az Értékesítő a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Értékesítőhöz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha az Értékesítő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az Értékesítőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4. Az Értékesítő nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az Értékesítő fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

6.) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA


6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Értékesítő azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. Az Értékesítő a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli.

6.8. A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés az Értékesítő részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Értékesítő címen leadni.

6.9. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.10. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

6.11. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.12. A visszatérítést az Értékesítő mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.13. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Értékesítő elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Értékesítő. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó az Értékesítő részére.

6.14. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti az Értékesítő a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

6.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

7.) JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

7.1. Kellékszavatosság

 

- 7.1.1. A Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

- 7.1.2. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére A Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

- 7.1.3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- 7.1.4. A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- 7.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.2. Termékszavatosság

 

- 7.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- 7.2.2. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- 7.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- 7.2.4. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

- 7.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

- 7.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

- 7.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

- 7.2.8. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

 

- 7.3.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

- 7.3.2. A jótállás időtartama egy év (kivétel néhány termék, melyekről a Termék oldalán tájékoztatót kap a Felhasználó). A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

- 7.3.3. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

- 7.3.4. Az Értékesítő nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


7.4. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

- 7.4.1. A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

- 7.4.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

- 7.4.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

- 7.4.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

- 7.4.5. Ha a vállalkozás a fogyasztószavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasításindokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

- 7.4.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

- 7.4.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 

8.) VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1. Az Értékesítő kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben az Értékesítő a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történőlemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Értékesítő egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt,hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Az Értékesítő és a Felhasználóvitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

9.) PANASZKEZELÉS RENDJE

 

9.1. Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Az Értékesítő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panaszkezelésével nem ért egyet, az Értékesítő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Értékesítő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egymásolati példányát átadja a vásárlónak. 

9.3. Az írásbeli panaszt az webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság


Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF:20.

GPS koordináták: X 19,071Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 
10.) SZERZŐI JOGOK

 

10.1. Miután az http://www.serlegbolt.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az http://www.serlegbolt.hu weboldalon megjelenőtartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Értékesítő írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. Az http://www.serlegbolt.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. Az Értékesítő fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos az http://www.serlegbolt.hu weboldaltartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az http://www.serlegbolt.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 
11.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA


11.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul veszés elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülőhibákra.

11.2. Az Értékesítő semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adatelvesztése.
- Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

11.3. Az Értékesítő nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következettbe, a kapcsolódás és a vásárlás, minden esetben a Felhasználó felelősségére történik.

11.4. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

11.5. Az Értékesítő nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

11.6. Az Értékesítő szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

11.7. Az Értékesítő jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

11.8. Az Értékesítő nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

11.9. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Értékesítő szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

 

12.) FIZETÉSI MÓDOK


12.1. Fizetés készpénzzel, utánvéttel 
Az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő postásnak -futárral kért szállítás esetén a futárnak - az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. Bankkártyás fizetés, a megrendelt termékek értékének kiegyenlítése a megrendeléssel egy időben Interneten keresztül történik.

12.2. Fizetés készpénzzel, személyesen

12.3. Fizetés előre utalással, utánvéttel

A fizetés kedvezményezettje:

Számlatulajdonos: Balu2001 Bt.
Számlaszám: 10200878-31574493-00000000
Bankintézet: K&H Bank

A megrendelt árucikk, valamint a hozzá tartozó csomagküldési költség banki előre utalással is kiegyenlíthető.
Ilyen esetben az utalás a megrendelés visszaigazolás megérkezését követően indítható.
A megrendelés visszaigazolás tartalmazza az összes adatot és információt, mely az utalás teljesítéséhez szükséges.
Az utalás megjegyzés részében a megrendelés visszaigazolás számát ("Rendelési szám") fel kell tüntetni.
A megrendelt árucikk kiszállításáról a webáruház csak és kizárólag a teljes vételár és a csomagküldési költség együttes megfizetését követően intézkedik.
A megrendeléshez tartozó teljes pénzügyi rendezés alatt a webáruház a visszaigazolásban megadott számlaszámra (visszaigazolási számmal ellátott) megérkezett és jóváírt teljes összeget érti (vételár +csomagküldési költség).

A rendelés az összeg beérkezte után kerül szállításra.


13.) ADATVÉDELEM


Az Értékesítő, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.

A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
Az Értékesítő fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.
A tagok (vevők) adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatvédelmi nyilatkozat.